Disclaimer

  1. Gebruiksvoorwaarden – Terms of use

De inhoud van de artikels op BXLEN heeft tot doel te informeren en te entertainen. De eigenaar van deze blog is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid en de volledigheid van gelijk welke informatie op deze website of op webpagina’s waarvan een link op deze website verschijnt. Niettemin zijn we oprecht blij wanneer onze lezers fouten in de artikels melden.

De standpunten en meningen op deze blog zijn de persoonlijke mening van de auteurs. Ook al zijn openheid, respect voor diversiteit en engagement belangrijke waarden voor ons, kan dit niet beletten dat bepaalde meningen zullen indruisen tegen de persoonlijke opvattingen van sommige lezers. Als zij zich hierdoor gekwetst zouden voelen, willen we ons hiervoor oprecht verontschuldigen. Wij raden hen tevens aan deze webpagina te sluiten en elders op zoek te gaan naar informatie.

BXLEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.

All content provided on BXLEN is for informational and entertainment purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. Nevertheless are we eager to hear from our readers when they find mistakes in the articles.

The positions and opinions on this blog are the personal point of views of the authors. Even though openness, respect for diversity and engagement are primordial values for us, this cannot prevent the fact that certain ideas or beliefs enter into a discussion with personal values of some readers. If they feel upset by this, we truly want to apologize. But we also strongly advice them to close this webpage and look for information elsewhere.

BXLEN cannot be held responsible for the content of comments and reactions of third parties on the articles published on this blog.

  1. Auteursrecht – Copyright

De volledige inhoud van deze blog valt onder het auteursrecht. De auteur van elk stuk behoudt zijn of haar recht om de tekst te wijzigen, te verwijderen en elders te publiceren. De overname en/of reproductie van (delen van de) teksten door derden is enkel mogelijk mits schriftelijke toestemming van de auteur. In de meeste gevallen volstaat hiervoor een vriendelijke mail.

Hetzelfde geldt voor de weergegeven beelden. Overname van fotomateriaal is enkel mogelijk mits schriftelijke toestemming van de maker.

The entire content of this blog is subjected to copyright. The author of each article keeps his or her right to adapt, to delete and to publish the texts elsewhere. The takeover and/or reproduction of (parts of the) texts by third parties are possible only with written permission of the author. In most cases, a friendly mail will satisfy.

The same accounts for the showed images. Reproduction of pictures is possible only with written permission of the creator.